.................................................................................................................................................................. .....................................................................................

 • Damaskus keçileri orta ve yakın doğudan köken alan literatürde süt keçileri grubuna giren bir sürü hayvanıdır. Irkın karakteristik özelliği süt ve döl veriminin yüksek olmasıdır.
 • Bununla birlikte keçi türü içerisinde et verimi bakımından yüksek performansa sahip bir ırktır.
 • Yetersiz bakım ve besleme koşullarına yüksek düzeyde uyum gösteren ırk, yoğun üretim ve seleksiyon uygulamalarına da olumlu yanıtlar verebilmektedir.
 • Damaskusları Kuzey Avrupa sütçü keçi ırklarından ayıran en önemli farklılık da ırkın bu özelliğidir.
 

.................................................................................................................................................................. .........................................................................................

 • Literatürde Shami olarak da isimlendirilen Suriye, Lübnan, Türkiye, Ürdün gibi ülkelerde yetiştiği bildirilen Damaskusların Hindistan sütçü keçi ırklarından köken aldığı ve Türkiye’deki Kilis keçilerinin söz konusu ırk ile akraba olduğu bildirilmektedir.
 • Damaskus keçileri kurak ve atmosfer sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde yetişen ve yüksek bir verim potansiyeline sahip olan ender genetik yapılardan birisidir.
 • Irkın bu özelliği dikkate alındığında onların saf olarak yetiştirilmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

 • Damaskus ırkının yaygın olarak yetiştiği bölgelerde ağır otlatma düzeyinde doğal vegetasyona bağımlı, düşük yem ve işçilik girdileri ile gerçekleşen geleneksel bir üretim sistemi söz konusudur. Bunun sonucunda verim düşük düzeydedir. Anılan koşullarda 3 aylık sağım döneminde 80-90 kg süt sağıldığı bildirilmektedir.
 • Besleme ve manejman koşulları düzeldikçe ırkın bu uygulamalara verdiği yanıt çok olumlu olmaktadır. Suriye’de ICARDA tarafından ortaya konulan verilere göre süt verimi 320 kg’a kadar çıkmaktadır.
 • Beslenme ve manejman gibi çevresel koşulları optimize ederek giderek semi entansif ve entansif sisteme geçilmesi ile Damaskus keçilerinde ortalama süt ve döl verimi yükselmektedir.
 • Bu uygulamalar ile ilkine damızlıkta kullanma çağı aşağı çekilmekte, oğlakların doğdukları yılda doğurmaları sağlanabilmektedir.
  İşletmemizde uygulamalar büyük ölçüde gerçekleşmiş, bir doğuma döl 1.8’e ulaşmıştır. Entansif koşullarda yetiştirilen Damaskus keçilerimiz laktasyon boyunca ise 600-650 kg süt üretmektedirler.

 • Rantabl bir süt keçisi işletmeciliği için entansif manejman ve besleme olanakları ile makinalı sağım sistemi oluşturulmalıdır.
 • Sürü başlangıç büyüklüğü asgari 50 baş olan pedigrili Damaskus materyalinden oluşmalıdır.
 • Hayvanların tümü soy kütüğü sistemine açılmalı ve işletme pedigrili bir sisteme dönüştürülmelidir. Kan tazeleme konusunda suni tohumlamadan faydalanılmalıdır.
 • Damızlık Damaskus materyali erken gelişen, döl verimi yüksek (2 oğlak/yıl) laktasyon verimi 600-700 litre ve Damaskus ırkının fenotipik özelliklerini taşıyan niteliklere sahip olmalıdır.
 • Üretimde kaba ve kesif yem takviyesi ile veteriner hizmetlerinden yararlandırılacak, işletme çevresindeki arazilerde yem bitkisi tarımı yapılmalıdır.
 • Oğlak büyütmede ihtisas sahibi elaman istihdamı öngörülmelidir.

 • İşletmeye yararlı hayvanlar elde etmek amacıyla yapılan faaliyetlerin bütününe “genetik ıslah” veya “damızlık üretimi”, bu faaliyet sonucu elde edilen ürüne ya da materyale de “damızlık” denir.
 • Burada damızlığın, sadece hayvan değil, bir ürün olarak da ele alınması, yaklaşık 50 yıldan bu yana yaygın olarak kullanılan yapay tohumlama ve son dönemlerde yaygınlaşmakta olan embriyo aktarımı gibi biyoteknolojilerin damızlık kavramının daha geniş kapsamlı tutulmasını zorunlu kılmasındandır. Gerçekten de, damızlık denilince akla sadece seçilen erkek ve dişi hayvanlar değil, onlardan elde edilen sperma ve embriyolar da gelmektedir.
 • PAN HAYVANCILIK damızlık üretiminde ata (pedigri) , bireysel (ferdi), döl (projeni) testlerinden geçen hayvanları canlı hayvan, sperma ve embriyo üretimi yoluyla elde etmektedir.
 • Canlı hayvan satışlarında satış sonrası danışmanlık hizmeti ile sürdürülebilir ve karlı işletme yolunda yeni işletmelere destek sağlamaktadır.
 • Sperma ve embriyo şeklinde damızlık ticaretinde ilgili teknolojilerde uzman ekibi ile ulusal ve uluslar arası arenada güvenilir bir adrestir.